Pokyny pro rodiče – provoz od 12.4.2021

POKYNY PRO RODIČE

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZČR se s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání tohoto opatření omezuje provoz mateřské školy tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání s výjimkou:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání,

 • dětí, které jsou zapsány v logopedické třídě.

Další výjimkou jsou děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání,

 • pedagogickými pracovníky školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci v sociálních službách,

 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,

 • zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy ČR.

Rodiče těchto vyjmenovaných složek jsou povinni dodat v den nástupu dítěte do školy potvrzení o zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že musí být děti rozděleny do skupin maximálně po 15 dětech, bude provoz

školy organizačně zajištěn takto:

Děti budou zatím rozděleny do dvou skupin.

Jedna skupina bude ve třídě Šnečků (Šnečci) a druhá skupina ve třídě Žabek (Motýlci + Žabky).

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

V mateřské škole je umožněna přítomnost pouze dítěte, které nemá příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy) a podstoupí antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Video návod na testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=5s

Testování dětí se bude provádět 2x týdně v testovací místnosti. Vstup do areálu MŠ bude hlavní brankou. Rodič s dítětem vstoupí hlavním vchodem do haly, která bude sloužit jako testovací místnost. Zde obdrží rodič test (výtěr z nosu), test s dítětem provede a poté počká venku s dítětem 15 minut na výsledek. Prosíme Vás, dodržujte rozestupy 2m. Při pobytu na zahradě je zakázán vstup na veškeré herní prvky. Do místnosti mohou být vpuštěni pouze 3 rodiče, ostatní budou čekat venku.

Proto přijďte do školky s dostatečným předstihem.

Pokud testování nebude provádět zákonný zástupce, je potřeba, aby jím pověřená osoba přinesla zmocnění.

Do testovací místnosti vstupují rodiče v respirátoru, děti v roušce.

Pokud bude test negativní, může dítě v mateřské škole zůstat.

Pokud bude test pozitivní, dítě nemůže zůstat ve škole, ale zákonný zástupce kontaktuje dětskou lékařku a ta určí další postup. Všem dětem s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu je nařízeno absolvovat PCR test.

Pokud bude mít dítě pozitivní výsledek provedeného antigenního testu, tak se dětem, které s ním byly ve třídě 2 dny před a 2 dny po provedení tohoto testu, neumožní přítomnost ve školce do doby, kdy toto dítě bude mít výsledky PCR testu. Pokud je předložen negativní PCR test, děti se mohou účastnit vzdělávání. Stejně se postupuje, pokud má pozitivní antigenní test zaměstnanec, který je s dětmi ve třídě.

Testovací dny – pondělí, čtvrtek (pokud nebude dítě tyto dny ve školce, bude testováno první den nástupu).

Čas testování – 6,30 – 8,00 hodin, první odběr bude prováděn od 6,30 hodin, poslední odběr v 7,45 hodin.

Testovat se nemusí děti:

 • pokud rodiče předloží v testovací místnosti potvrzení dětské lékařky, že dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,

 • pokud rodiče předloží v testovací místnosti potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19, které není starší 48 hodin a které bylo provedeno poskytovatelem zdravotních služeb.

ORGANIZACE DNE

V testovací dny – pondělí a čtvrtek

 • Rodič s dítětem vstoupí hlavním vchodem do testovací místnosti. Rodiče v respirátoru, děti v roušce. Zde obdrží rodič test (výtěr z nosu), test s dítětem provede a poté venku počká s dítětem 15 minut na výsledek. Pokud bude test negativní, dítě vstupuje do mateřské školy a jde se převléct do šatny. Po převlečení odchází do umývárny, kde si důkladně umyje ruce, ve třídě proběhne dezinfekce

 • Při vyzvedávání dětí rodič zazvoní na příslušnou třídu a vyčká na zaměstnance, který mu dítě přivede.

Ve dnech kdy se netestuje – úterý, středa, pátek

 • Ve dnech kdy neprobíhá testování, rodič zvoní na příslušnou třídu a vyčká na příchod zaměstnance, dítě mu předá a ten jej odvede do šatny, kde se převleče.

 • Při vyzvedávání dětí rodič zazvoní na příslušnou třídu a vyčká na zaměstnance, který mu dítě přivede.

ORGANIZACE PROVOZU

 • v hale budovy budou vyhrazena tři testovací místa, vybavená dezinfekcí a sadou pro testování,

 • před vstupem do třídy si děti důkladně umyjí ruce

 • připravte dětem vhodné oblečení do třídy (každých 30 minut budeme větrat) i na pobyt venku,

 • děti ve školce nemusí mít roušku,

 • do skříňky roušku dětem připravte minimálně 2 ks chirurgických roušek (pro případný výskyt nákazy, pobyt venku mimo školní zahradu),

 • provoz všech tříd bude 6,30 – 16,30 hodin,

 • stravování – děti obsluhují učitelky,

 • děti si nenosí do školky žádné vlastní hračky ani jiné věci.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bude distanční výuka probíhat v případě, že KHS nebo MZČR vyhlásí mimořádné opatření nebo karanténu a ve školce nebude umožněna přítomnost více, jak polovině těchto dětí.

Vzhledem k tomu, že není všem dětem umožněna docházka do školky, budeme těmto dětem zasílat i nadále malé úkoly.

ÚPLATA A STRAVNÉ

Od 12. 4. 2021 bude dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, stanovena úplata za duben v poměrné části (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí s odkladem povinné školní docházky).

Stravné se bude od 12. 4. 2021 platit jako před uzavřením školky (v květnu za duben).

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Pokud chcete své dítě od 12. 4. 2021 přihlásit nebo naopak odhlásit, učiňte tak do 18 hodin v pátek 9. 4. 2021. Moc nám to pomůže.

Souhrnně je naleznete např. zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 .

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení

Kolektiv MŠ Pod Svahy