Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
Žádné nadcházející události.
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

Školní vzdělávací program

Mateřská škola / Uherské Hradiště / Svatováclavská 943 / příspěvková organizace

Místo poskytovaného vzdělání / MŠ Pod Svahy 1006

Ve školním roce 2019/2020 budeme pracovat již dvanáctým rokem pod záštitou SZÚ Praha, který je garantem evropského programu Škola podporující zdraví.

Naše školní kurikulum „U studánky si hrajeme, své zdraví si chráníme“ vychází z modelového programu podporujícího zdraví a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Při inovaci ŠKPZ MŠ, nyní po čtyřech letech vycházíme z evaluace původního kurikula, je rozšířeno a upraveno na základě zkušeností, připomínek, dotazníku, nápadů všech zaměstnanců a rodičů. Naše Školní kurikulum podpory zdraví „„U studánky si hrajeme, své zdraví si chráníme““ bylo inovováno v červnu 2019, jeho platnost je 3 roky, tj. do 31. 8. 2022. Program MŠPZ jsme si zvolili proto, že víme, jak moc je důležité zdraví pro život jednotlivce. Každý z nás by měl dosáhnout kompetencí člověka podporujícího zdraví také proto, že děti se nejlépe učí napodobováním našich postojů a chování.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily těmto postojům:

 •    úctě ke zdraví – osvojení zdravých návyků, dovedností, postojů;
 •  praktickým dovednostem chránicích zdraví – odolnost vůči stresu a zdraví škodícím vlivům – závislosti  (podpora budoucího zdraví);
 •     jak je důležitý pohyb pro zdraví;
 •     sounáležitost s přírodou a její ochrana.

V naší mateřské škole chceme vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví a prostředí bohatém na podněty, smysluplný svět podpořený vyvozovanými pravidly a rovnocenný vztah mezi dítětem a dospělým.

Budeme usilovat o to, aby se naše mateřská škola stala místem radosti, pohody, zdraví a společných krásných zážitků.

Stěžejním cílem Kurikula je, aby se dítě cítilo v co nejlepší pohodě, prožívalo pocit souladu, harmonie, pozitivního naladění, bezpečí. Je to pro ně přínos s dlouhodobým efektem, protože čím více příležitostí dítě má, aby prožívalo pohodu nyní, tím více tělesné, duševní a mravní odolnosti v sobě koncentruje pro další život a pro jeho kritické momenty.

Mateřská škola je vhodným místem, kde můžeme děti vést a naučit zdravým návykům, postojům a dovednostem na kterých můžou stavět v dalším životě.

1, RESPEKT K PŘIROZENÝM LIDSKÝM POTŘEBÁM JEDNOTLIVCE V CELKU SPOLEČNOSTI A SVĚTA

Tento princip považujeme za nejdůležitější postoj, který škola podporující zdraví kultivuje jak u dětí, tak i u zaměstnanců a rodičů a který promítáme do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti. Snažíme se vytvořit takové podmínky, které uspokojují všechny okruhy přirozených potřeb.

2, ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Je to proces osvojování základních dovedností, jejichž prostřednictvím škola dokáže uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně děti efektivněji vzdělávat. Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci dětí, zaměstnanců, rodičů a všech našich partnerů. Dobře víme, že komunikace přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů a tím se vytváří přátelské vztahy mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými.

Dlouhodobé záměry rozvoje

Chceme, aby každé dítě odcházející z naší mateřské školy do ZŠ bylo celostně a maximálně rozvinuto v rámci svých schopností, možností, zájmů, a to po všech stránkách, tak aby mohlo prožívat smysluplný a plnohodnotný život. Na nás je, abychom zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti na podkladě jejich věkových a individuálních zvláštností, dle zásad zdravého životního stylu. Naší snahou je, aby děti prožívaly radostné dětství obohacené o prožitky, aby navzájem spolu komunikovaly, navazovaly nové kontakty, vyhledávaly společně cesty k řešení problémů.

 MYŠLENKOVÁ MAPA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Tematický celek    Hrajeme si u studánky

1. Identita – Každý svého štěstí strůjce 

Vnímáme , že jsme součástí společenství – rodina, třída, MŠ, město UH, republika, planeta Země. Poznáváme svou identitu, své tělo a také své sociální a životní role. Rozvíjíme sebevědomí a sebedůvěru ale respektujeme i druhé. Dokážeme vyjádřit svá přání, názory, prožitky a emoce. Vnímáme a poznáváme lidové tradice a zvyky našeho kraje – Slovácka.

Tématické části:

 •  Když se spolu potkáme

Postupně se adaptuji v novém prostředí, zvládám odloučení od rodiny. Hledám si nové kamarády, vnímám jejich i svou jedinečnost. Učím se být ohleduplný, vážit si sám sebe, ale i ostatních.

 • Chytré děti, vědí už …

Umím se vyrovnat s novými situacemi. Znám své přednosti i nedostatky a pracuji s nimi. Učím se správně odhadnout své možnosti a dovednosti. Poznávám, že se mohu zdokonalovat ve všech oblastech a dovednostech.

 

 • Masopustní veselice

Seznamujeme se s tradicemi a zvyky, jak žili lidé dříve. Poznáváme hudební nástroje a řemesla. Poznáváme tradice a zvyky Fašanku a prožíváme masopustní průvod s pochováváním basy.

 

 

 •  Já su malý koledníček …

Poznáváme Slovácko prostřednictvím lidových tradic a řemesel v období Velikonoc, v rámci možnosti k tomu využívám akce Slováckého muzea a Parku Rochuz .Poznám symboly jara i Velikonoc, raduji se z probouzející se přírody .

 

 • Ahoj školo !

Dokážu nejen slovně vyjádřit své vzpomínky a zážitky z doby strávené v MŠ a také svá očekávání před prázdninami a vstupem do ZŠ –vnímám při tom přirozeně jak plyne čas, co je minulost , přítomnost a co budoucnost .  Poznávám planetu Zemi a vím, že je součástí Vesmíru ,znám svoji adresu , vím, že jsem občanem ČR. Znám všeobecná pravidla bezpečnosti v souvislosti s dopravou, se zdravím i chováním o prázdninách.

 

2.Společenství – Ve dvou se to lépe táhne

Naším cílem je naučit se žít ve skupině, socializovat se a kooperovat. Učíme se základům společenského chování, vzájemně si naslouchat a pomáhat si, tolerovat druhé a respektovat se.  Společně vytváříme pravidla soužití ve třídě, v MŠ i na zahradě.  

 

Tématické části:

 • Ahoj školko

Poznáváme mateřskou školu ze všech aspektů – kamarádi, paní učitelky, zaměstnanci, prostředí MŠ. Společně vytváříme pravidla pro klidný chod třídy, školky, abychom se v MŠ cítili bezpečně a chodili tam rádi. Osvojujeme si denní režim.

 

 • Po roce, zase Vánoce

Charakteristika vánoční doby, adventu a symbolů Vánoc. Prožívání vánoční nálady s nejbližšími, jak doma s rodinou, tak v MŠ – Den s Andílkem Stříbrovláskem. Zážitky z Vánoc a co bylo pod stromečkem, Tříkrálová pochůzka po MŠ.

 

 • Chystáme se k zápisu

Učení a upevňování základních informací a znalostí nejen o sobě – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, ale také o střídání ročních období a jejich základní charakteristika, názvy dnů v týdnu a měsíců, orientace v čase a prostoru, základní geometrické tvary – příprava k zápisu do ZŠ. Seznámení se základními školami v okolí MŠ a návštěva kamarádů v 1. třídě.

 

 

 • Kniha plná pohádek

Spolupráce s knihovnou BBB. Získávání poznatků o knize- jak vzniká, kdo všechno se podílí na tvorbě knih a co všechno pro nás knihy ukrývají. Tvorba vlastní knihy a příběhů. Upevňování dovedností a postupů při zacházení s knihou. Vnímání důležitosti a kouzla knih a vytváření nezaměnitelného vztahu k dětské literatuře.

 

 • Každý konec, má svůj nový začátek

Vzpomínky na společné chvíle a zážitky v MŠ – prohlížení fotografií z průběhu roku. Loučení se s dětmi odcházejícími do ZŠ – pasování školáků. Těšíme se na prázdniny, budeme poznávat svět kolem nás, cestovat různými dopravními prostředky, seznamovat se s lidmi z různých etnických skupin a kultur.

 

3. Změny v přírodě – Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 

Vnímáme krásu a bohatství přírody, její proměny a zákonitosti. Poznáváme charakteristické znaky ročních dob a začínáme rozlišovat přírodu živou a neživou. Uvědomujeme si důležitost přírody a učíme se, jak ji ochraňovat.

Tématické části:

 • Kouzla podzimu

Prožívání pobytu v přírodě a objevování jejího bohatství.  Vnímání podzimních změn v přírodě i v lidském životě prostřednictvím prožitkového učení. Seznámení se s charakteristickými znaky podzimního období a získávání znalostí o živé i neživé přírodě.  Společné prožívání tradic MŠ.

 

 • To je zima, toto zebe

Užívání si sněhové nadílky. Získávání pohybových dovedností při zimních sportech a upevňování pravidel bezpečnosti při hrách na sněhu. Vnímání krásy zimní přírody a jedinečnosti tohoto období. Seznámení s novými poznatky o světě. Pomoc živé přírodě v období kdy příroda spí. Prevence proti nemoci správným oblékáním.

 

 • Jarní radování

Pozorování kouzla probouzející se přírody. Porozumění přirozenému koloběhu života a radost z rozpuku přírody. Zahánění zimy a přivítání jara tradiční akcí MŠ vynášením Moreny. Získávání a upevňování poznatků o jarním období a přírodě živé i neživé. Očekávaný návrat do přírody a na zahrádku MŠ.

 

4. Aktivita – Ranní ptáče, dál doskáče

Společně poznáváme prostředí mateřské školy. Snažíme se vést děti k zodpovědnosti za svá jednání a k samostatnosti. Rozvíjíme přístup dětí k životu, k zdolávání překážek a řešení problémů. Chceme se cítit spolu dobře, ve školce, doma, v přírodě, na planetě Zemi.

 

Tématické části:

 • Všichni spolu

Budeme se spolu snažit vytvořit pohodové prostředí, kde se budeme cítit dobře.Společně vytváříme a dodržujeme pravidla společného soužití, ve třídě, v celé MŠ, na zahradě.

 

 • Z pohádky do pohádky

Rozvíjíme slovní zásobu pomocí příběhů a pohádek. Seznamujeme se s různými druhy pohádek. Vysvětlíme si, jak rozlišit dobro a zlo v pohádce. Učíme se dramatizaci pohádek. Poznáváme různé druhy pohádek.

 

 • Moje rodina

Vyjmenujeme členy naší rodiny. Jak se s časem měníme, od miminka ke stáří. Znám povolání svých rodičů, přemýšlím, čím budu, až vyrostu. Jak žily rodiny v minulosti. Pomáháme svým rodičům, vnímáme, co pro nás dělají. Slavíme Den maminek a připravíme dárek

 

5. Zdravý životní styl – Čistota půl zdraví 

Poznáváme lidské tělo i to jak probíhá život člověka z hlediska růstu v průběhu celého života i s prvky stárnutí. Co potřebuje tělo ke správnému vývoji. Uvědomujeme si, co je to zdraví a jak je pro nás důležité. Seznamujeme se s obsahem pojmu zdravý životní styl. Zjišťujeme, kdo žije zdravě. Poznáváme potravinovou pyramidu, co nám prospívá a co ne. Proč je důležitý pitný režim, odpočinek, psychická pohoda, hygienické návyky a hlavně pohyb na čerstvém vzduchu. Připomeneme si nástrahy, které jsou kolem nás (na ulici, ale i doma).

 Tématické části:

 • Zdravé mlsání

Poznáváme potraviny, ovoce a zeleninu, jejich názvy, původ a jejich uchovávání. Rozvíjíme všechny smysly, ochutnáváme, čicháme… Učíme se,  proč je důležité dodržovat pitný režim.  Zjišťujeme, jaký vliv má konzumace některých potravin na zdraví člověka. Hledáme zdravé mlsání. Neodmítáme zdravou stravu. Kulturně stolujeme. Seznamujeme se s pojmem zdravý životní styl, zjišťujeme, že přispívá ke správnému vývoji těla, ale i k dobré náladě a spokojenosti.

 

 • Ve zdravém těle, zdravý duch

Seznamujeme se s pojmem zdraví a jak je pro nás důležité. Proč a jak o něj musíme pečovat.  Co je to zdravý životní styl. Proč je prevence tak důležitá. Duševní hygiena. Co můžeme udělat pro své zdraví, dodržování hygieny, pitného režimu, zdravé stravy, pravidelného pohybu a veselé mysli.

 

 • Moje tělo – není, co by neumělo

Poznávání lidského těla – znát názvy částí, smyslových orgánů a jejich funkce. Jak probíhá život člověka z hlediska růstu, vývoje a stárnutí.  Mít představu o tom jak vypadá a jakého je pohlaví. Jak správně pečovat o své tělo. Pojmenovávání svých pocitů, vědět, že souvisí s tělesnými projevy. Seznamování se zdravým životním stylem a pochopení, že spolu s tělesnou aktivitou a zdravou výživou přispívají ke spokojenosti a dobré náladě.

 

 

 • Čert nikdy nespí

Vytvoření bezpečného prostředí, kde je nutné dodržování pravidel bezpečnosti. Zdůraznění jejich důležitosti pro naše zdraví a možnými riziky při nedodržování těchto pravidel.  Seznámení se s nástrahami, které jsou kolem nás. Bezpečnost silničního provozu, závislost na látkách ohrožujících zdraví, setkání s cizími neznámými lidmi a zvířaty. Nebezpečí v létě (sběr plodů v lese, na koupališti, bodnutí hmyzem, bouřka, spadlé elektrické vedení…) Rizika v zimě (na ledě, na sněhu, omrznutí…). Nebezpečí doma (oheň, elektrika, léky, čisticí prostředky, opaření horkou vodou…), patologické jevy kolem nás (drogy, injekční stříkačky, šikana…) Kdo nám pomůže v případě nebezpečí?

 

Podrobnější informace jsou volně přístupné v informačním koutku MŠ Pod Svahy.