Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
 • 25. 6. 2019
  Schůzka s rodiči nově přijatých dětí od 15,00 hod (bez dětí )
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

Školní vzdělávací program

Mateřská škola / Uherské Hradiště / Svatováclavská 943 / příspěvková organizace

Místo poskytovaného vzdělání / MŠ Pod Svahy 1006

 

Ve školním roce 2017/2018 budeme pracovat již desátý rok pod záštitou SZÚ Praha, který je garantem evropského programu Škola podporující zdraví. Naše školní kurikulum Hrajeme si u studánky vychází z modelového programu podporujícího zdraví a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Program MŠPZ jsme si zvolili proto, že víme, jak moc je důležité zdraví pro život jednotlivce. Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránicích zdraví. Usilujeme o to, aby si děti osvojily zdravé návyky, dovednosti a postoje v prostředí bohatém na podněty, smysluplný svět podpořený vyvozovanými pravidly a rovnocenný vztah mezi dítětem a dospělým. Tento cíl se týká nejen dětí, ale i všech dospělých. Každý z nás by měl dosáhnout kompetencí člověka podporujícího zdraví také proto, že děti se nejlépe učí napodobováním našich postojů a chování.

Chtěli bychom, aby se naše mateřská škola stala místem radosti, pohody, zdraví a společných krásných zážitků.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení s důrazem na pohodu školního prostředí jako předpokladu důvěry, bezpečí. Podmínkou uskutečňování této koncepce je otevřenost školy a spolupráce všech zúčastněných, dětí, rodičů, vedení školy, pedagogického a provozního personálu, zřizovatele a všech partnerů. Hra je potřebou, vyjadřovacím prostředkem, zábavou, motivací, vede k vnímání světa, k vnitřní pohodě, k soustředění, představivosti, k naslouchání, vytváření důvěry i k radosti. Prostřednictvím projektů se děti dozvídají v širších souvislostech o ekologii a dopadu špatného chování k naší Zemi a tedy i k našemu zdraví, a jsou pro děti velkým přínosem. Děti mají chuť poznávat, vstřebávat nové vědomosti formou prožitkového učení, které je pro nás stěžejní v plnění výchovného programu.

Stěžejním cílem Kurikula je, aby se dítě cítilo v co nejlepší pohodě, prožívalo pocit souladu, harmonie, pozitivního naladění, bezpečí. Je to pro ně přínos s dlouhodobým efektem, protože čím více příležitostí dítě má, aby prožívalo pohodu nyní, tím více tělesné, duševní a mravní odolnosti v sobě koncentruje pro další život a pro jeho kritické momenty. Vždyť mateřská škola je vhodným místem, kde můžeme vybavit dítě zdravými návyky, dovednostmi a postoji, na kterých může stavět v dalším životě.

Programem podpory zdraví se prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy:

RESPEKT  K  PŘIROZENÝM  LIDSKÝM  POTŘEBÁM  JEDNOTLIVCE  V  CELKU SPOLEČNOSTI  A  SVĚTA

Tento princip považujeme za nejdůležitější postoj, který škola podporující zdraví kultivuje jak u dětí, tak i u zaměstnanců a rodičů a který promítáme do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti. Snažíme se vytvořit takové podmínky, které uspokojují všechny okruhy přirozených potřeb.

ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Je to proces osvojování stěžejních dovedností, jejichž prostřednictvím škola dokáže uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa a současně děti efektivněji vzdělávat. Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci dětí, zaměstnanců, rodičů a všech našich partnerů. Dobře víme, že komunikace přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů a tím se vytváří přátelské vztahy mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými.

Dlouhodobé záměry rozvoje

Chceme, abychom pro děti zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti na podkladě jejich věkových a individuálních zvláštností, dle zásad zdravého životního stylu. Naší snahou je, aby děti prožívaly radostné dětství obohacené o myšlenky a prožitky, aby navzájem spolu komunikovaly, navazovaly nové kontakty, vyhledávaly společně cesty k řešení problémů.

Naše kurikulum je určeno pedagogickým pracovníkům, dětem, rodičům, ostatním zaměstnancům MŠ a všem partnerům, kteří s námi spolupracují a podílejí se tak na jeho tvorbě. Děti se nejlépe učí nápodobou a proto se i my dospělí, podobně jako naši svěřenci, učíme osvojovat zdravý životní styl.

 

MYŠLENKOVÁ MAPA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Tematický celek    Hrajeme si u studánky

1. Identita – Můj dům, můj hrad

Poznáváme sami sebe – své tělo, svou identitu, své sociální a životní role. Jsem členem – rodiny, školy, občanem města a republiky. Učíme se vyjadřovat své city, přání, prožitky a názory. Pomáháme dětem rozvíjet jejich zdravou sebedůvěru, sebevědomí a sebeuvědomění. Poznáváme lidové tradice a zvyky.

Tématické části:

 • Já a moje školka

Zjišťuji, kdo jsem, kam patřím (MŠ, rodina), učím se vážit si nejen sám sebe, ale i ostatních lidí pro jejich jedinečnost. Postupně se adaptuji a přijímám změny v životě.  Snažím se být ohleduplný k chování a jednání druhých.

 • Co už znám

Učím se odhadovat správnou míru svých možností, být sebekritický a zhodnocovat své výkony. Zjišťuji, co už umím a na čem mohu ještě pracovat. S novými situacemi se už umím vyrovnat.

 • Fašankové veselí

Poznávám, jak to bylo dříve, jak lidé žili, tradice a zvyky Fašanku (Masopustu). Seznamuji se s řemesly a hudebními nástroji. Prožívám Masopustní průvod a pochovávání basy.

 • Hody, hody doprovody

Učím se vnímat Slovácko, jako kraj bohatý na lidové tradice prostřednictvím spolupráce se Slováckým muzeem a drobnými řemeslníky. Účastním se oslav svátků jara, poznávám symboly Velikonoc a jejich historický a křesťanský původ.

 • Těším se do školy

Vzpomínám na chvilky prožité v MŠ, loučím se se všemi. Už vím, co bych si přál, co očekávám. Vnímám, že brzy budu žákem 1. třídy ZŠ, jsem občan ČR, žiji na Slovácku v Uherském Hradišti. Vím, jak vypadá naše planeta Země, co se skrývá ve Vesmíru a jak plyne čas.

 

2.Společenství – V nouzi poznáš přítele

Učíme se žít ve skupině, začlenit se a spolupracovat. Seznamujeme se se základy společenského chování. Spoluvytváříme pravidla soužití ve třídách. Učíme se vzájemně si naslouchat, pomáhat si, respektovat se a tolerovat druhé.

Tématické části:

 • Vítej ve školce

Seznamování s prostředím MŠ, poznávání učitelek, nových kamarádů a zaměstnanců. Získávání pocitu bezpečí v novém prostředí, zjišťování, co vše můžeme spolu ve školce dělat, jak tu plyne čas – denní režim, společné vyvozování pravidel soužití.

 • Vánoční čas

Vnímání vánoční nálady, adventního času, poznávání symbolů Vánoc. Prožívání harmonie vánočních svátků se svými nejbližšími, den s Andílkem Stříbrovláskem.

Co jsme našli pod stromečkem, příchod Tří králů.

 • Jdu k zápisu

Návštěva kamarádů v 1. třídě v ZŠ, seznámení s budovou a prostředím školy. Připravujeme se k zápisu, upevňujeme své znalosti a dovednosti. Víme, jak se jmenujeme, kde bydlíme, kdy jsme se narodili. Upevňujeme znalosti ročních období a jejich charakteristické znaky, názvy měsíců, dnů v týdnu, orientace v čase a prostoru, geometrické tvary. Překonávání nejistoty a využívání svých dosavadních znalostí a dovedností v běžném životě.

 • Kniha je můj kamarád

Poznávání světa dětské literatury, jak kniha vzniká. Kdo se podílí na jejím vzniku- kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Návštěva knihovny, knihařství, knihkupectví, antikvariátu. Výroba ručního papíru. Knihy mohou číst i nevidomí. Naše oblíbené knihy.

 • Když něco končí, tak něco nového začíná

Loučíme se s dětmi odcházejícími do ZŠ, vzpomínáme na chvíle, které jsme spolu prožili. Co nás čeká ve škole. Jakými dopravními prostředky můžeme v prázdniny cestovat a jak vypadá svět kolem nás. Co je to rasismus. V zahraničí můžeme potkávat lidi z různých etnických skupin a rozličných kultur.

 

3. Změny v přírodě – Podzim přikáže, ale až jaro ukáže

 Poznáváme koloběh života a s ním spojené změny v přírodě, charakteristické znaky ročních období a různorodost počasí. Učíme se sounáležitosti s přírodou, chránit ji, vnímat její krásu a bohatství. Seznamujeme se s živou a neživou přírodou.

Tématické části:

 • Barvy a vůně podzimu

Seznámení s charakteristickými znaky podzimního období. Získávání znalostí o přírodě živé i neživé v souvislosti s ročním obdobím, se změnami počasí a se zvířátky, chystajícími se na zimu. Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, zamykání zahrady a pouštění draků.

 • Paní zima kraluje

Seznámení s krásou přírody v zimě, se změnami počasí, se zvířátky, ale nejen těmi, které žijí u nás, ale i s těmi, které žijí za polárním kruhem a jak jim můžeme pomáhat. Získávání jednoduchých pohybových dovedností na sněhu, seznamování s nejrůznějšími zimními sporty a zimním oblečením.

 • Jaro ťuká na dveře

Vnímání a vstřebávání atmosféry probouzejícího jara, zajímáme se o vše živé a neživé, co se vyvíjí, roste a co je v pohybu. Loučení se zimou, vynášení Moreny. Poznávání prvních jarních květin, domácích zvířat a jejich mláďat, ptáčků vracejících se z teplých krajin. Posilování radosti z objevovaného, vážit si života ve všech jeho formách.

 

4. Aktivita – Komu se nelení, tomu se zelení

Rozvíjíme aktivní přístup dětí k životu, k řešení problémů a zdolávání překážek. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá jednání a rozhodnutí. Poznáváme prostředí mateřské školy. Zjišťujeme, co můžeme udělat proto, abychom se spolu cítili dobře, jak ve školce, tak doma, v přírodě, na naší planetě Zemi.

Tématické části:

 • Učíme se spolu hrát

Snažíme se vytvářet prostředí plné pohody, kde nám bude dobře a kde se nám bude dařit. Vyvozujeme a upevňujeme pravidla společného soužití.

 • Kouzelný svět pohádek

Poznávání různých druhů pohádek. Rozlišování dobra a zla v pohádkách, skutečnosti od fantazie. Seznámení s různými druhy loutek, dramatizace pohádek. Rozvoj slovní zásoby a představivosti prostřednictvím příběhů a pohádek.

 • Já a moje rodina

Získávání znalostí o své rodině, jak jsme přišli na svět a jak se s časem měníme – stárneme. Kdo patří do naší rodiny, profese rodičů. Jak žily rodiny dříve. Vnímání toho, co pro nás maminka dělá a s čím ji můžeme pomoci. Oslava Dne matek s překvapením. Poznáváme věci okolo nás, z čeho a jak se vyrábí (různé druhy materiálů). Přemýšlíme nad tím, čím chceme být, až vyrosteme.

 

5. Zdravý životní styl – Veselá mysl, půl zdraví

 Poznáváme lidské tělo, jeho změny v průběhu vývoje, seznamujeme se se zdravými životními návyky, zdravou stravou a zdravým životním stylem. Zjišťujeme, co našemu tělu prospívá a co mu škodí, rozvíjíme tělesný a duševní vývoj a pohybové dovednosti. Učíme se vážit si svého zdraví, upevňujeme hygienické návyky. Seznamujeme se s nástrahy kolem nás.

 Tématické části:

 • Mámo, já bych jed

Učíme se rozlišovat ovoce a zeleninu. Seznamujeme se s pyramidou zdravých potravin – učíme se, jaké potraviny tělu prospívají a které mu naopak škodí. Proč je důležité dodržovat pitný režim, seznamujeme se s kulturou stolování.

 • Doktora se nebojíme

Co můžeme udělat pro své zdraví, dodržování hygieny, pitného režimu, zdravé stravy, pravidelného pohybu a veselé mysli.

 • Já a moje tělo

Seznámení s lidským tělem a funkcí vnitřních orgánů. Zjišťujeme, jak můžeme své tělo chránit, poznáváme smyslové orgány a všech pět smyslů.

 • Nástrahy kolem nás

Seznámení s nástrahami kolem nás, jaké nebezpečí nám může hrozit od cizích osob a zvířat. Proč nesbíráme neznámé plody. Jaká pravidla musíme dodržovat při přecházení silnice. Kdo nám pomůže v případě nebezpečí. I doma na nás číhá nebezpečí.

 

 

Podrobnější informace jsou volně přístupné v informačním koutku MŠ Pod Svahy.